Kumla bostäder

Undantag från kösystemet

Vid synnerliga skäl kan förtur ges

Förtur innebär att vid synnerliga skäl och sökande inte kan lösa sitt bostadsproblem på annat sätt kan förtur ges. I följande förtursgrupper finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms mest angelägen har företräde oavsett när ansökan lämnats in. Fördelning av lägenheterna anpassas över tid efter aktuell marknadssituation. Om sökande tackar nej till lägenhet upphör möjlighet till förtur. Ansökan om förtur ska ske till Kundtjänst.

Social förtur
Ges för boende hos Kumla Bostäder vid separationer, sjukdom med läkarintyg, olyckshändelser och dödsbo.

Flyktingar anvisade från Kumla kommun och ensamkommande flyktingbarn ges förtur till av Kumla Bostäder anvisad lägenhet.

Näringslivsförtur
Ges till vd eller hög tjänsteman som ska flytta till Kumla på grund av anställning hos ett företag som har sin verksamhet i Kumla Kommun.

Ekonomisk förtur
Boende hos Kumla Bostäder ges förtur om det visar sig att det är svårt att klara av att betala nuvarande hyresnivå.